เงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน

* บริษัทฯ รับประกันความเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องของชิ้นส่วนที่อยู่ในระยะประกัน หรือการชำรุดเสียหายซึ่งเกิดจากความผิดพลาดจากมาตรฐานการผลิต

** บริการตรวจซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ โดยไม่คิดมูลค่าภายในระยะเวลาประกัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าจากบริษัทฯเป็นที่เรียบร้อย

*** ระยะเวลารับประกัน เมื่ออุปกรณ์ชำรุดเสียหายใช้งานไม่ได้ เปลี่ยนอะไหล่ให้ใหม่ทันที โดยไม่มีการรอซ่อม


เงื่อนไขนอกเหนือการรับประกัน

* ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว เป็นต้น

** ความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย อุบัติเหตุ หรือผู้หนึ่งผู้ใดเจตนาทำลาย

*** ความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้อง ใช้วัสดุหรืออุปกรณ์อื่นๆที่บริษัทฯไม่รับรอง 

**** ความเสียหายอันเกิดจากความประมาทของผู้ใช้งาน หรือฝ่าฝืนคำแนะนำของบริษัทฯ

***** ความเสียหายอันเกิดจากการซ่อมแซม โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะกระทำได้ต่อเมื่อบริษัทฯให้การยินยอมเท่านั้น 


Visitors: 2,419