เงื่อนไขการรับประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน

  • บริษัทฯ รับประกันความเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องของชิ้นส่วนที่อยู่ในระยะประกัน หรือการชำรุดเสียหายซึ่งเกิดจากความผิดพลาดจากมาตรฐานการผลิต
  • บริการตรวจซ่อมพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ โดยไม่คิดมูลค่าภายในระยะเวลาประกัน นับจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้าจากบริษัทฯเป็นที่เรียบร้อย
  • ระยะเวลารับประกัน เมื่ออุปกรณ์ชำรุดเสียหายใช้งานไม่ได้ เปลี่ยนอะไหล่ให้ใหม่ทันที โดยไม่มีการรอซ่อม

 

เงื่อนไขนอกเหนือการรับประกัน

  • ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า ไฟไหม้ น้ำท่วม แผ่นดินไหว เป็นต้น
  • ความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย อุบัติเหตุ หรือผู้หนึ่งผู้ใดเจตนาทำลาย
  • ความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้อง ใช้วัสดุหรืออุปกรณ์อื่นๆที่บริษัทฯไม่รับรอง 
  • ความเสียหายอันเกิดจากความประมาทของผู้ใช้งาน หรือฝ่าฝืนคำแนะนำของบริษัทฯ
  • ความเสียหายอันเกิดจากการซ่อมแซม โดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะกระทำได้ต่อเมื่อบริษัทฯให้การยินยอมเท่านั้น 

 

Visitors: 108,179